null

De dienstverlening van de sociale onderneming everyone.org B.V. (everyone.org) en de bijbehorende website worden aangeboden onder deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website, alsmede op het gebruik van de diensten van everyone.org om klanten te ondersteunen bij algemene vragen met betrekking tot nieuw goedgekeurde geneesmiddelen, alsmede bij de aankoop van die geneesmiddelen (alles tezamen: "de diensten").

Als u gebruik maakt van de diensten van everyone.org, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Doel van de diensten van everyone.orgs

De diensten van everyone.org dienen als hulpmiddel en bron van informatie voor patiënten, artsen, zorgverleners en degenen die bij hen of hun behandeling betrokken zijn. De informatie die via onze diensten wordt verstrekt is niet bedoeld ter vervanging van een één-op-één relatie met een gekwalificeerde zorgprofessional en is geen medisch advies. Het is bedoeld om kennis en informatie te delen. everyone.org moedigt gebruikers en klanten aan om hun eigen weloverwogen beslissingen in de gezondheidszorg te nemen op basis van hun eigen onderzoek en in samenwerking met een gekwalificeerde zorgverlener.

Gebruik

Elke gebruiker van een van de diensten van everyone.org (in de volgende: klant) moet handelen in overeenstemming met de wet.

Het gebruik van de website en de ondersteuningsdienst van everyone.org is gratis. Indien de klant een aankoop doet via everyone.org wordt naast de aankoopprijs een administratiekost (patient service fee genoemd) aangerekend.

Het is de klant niet toegestaan om informatie verkregen van everyone.org op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, inclusief al dan niet na bewerking integratie in netwerken of openbaarmaking op andere wijze. De inhoud van de everyone.org-diensten mag alleen worden gekopieerd voor niet-commerciële individuele referentie met behoud van alle auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen. Namen van leden van het klantenserviceteam mogen niet worden gepubliceerd.

De gebruiker dient zich in ieder geval te onthouden van de volgende handelingen:

  • gebruik op een manier die schadelijk is voor patiënten, artsen of andere gebruikers van onze internetdiensten en websites;
  • ongevraagde commerciële e-mail ("spam") te verzenden aan personen van wie u de informatie via de diensten van everyone.org zou hebben verkregen;
  • gebruiken op een manier die schadelijk is voor de everyone.org of voor andere gebruikers van onze internetdiensten en websites, of voor derden;
  • bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
  • verspreiding van computervirussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

Verwerking van gegevens

Het gebruik van de diensten van everyone.org is onderworpen aan het privacybeleid van everyone.org. De verwerking van gegevens op de diensten van everyone.org gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en alle relevante toepasselijke wetgeving. Aangezien everyone.org gegevens verwerkt die door klanten en anderen worden verstrekt, kan everyone.org echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die via de diensten van everyone.org worden opgeslagen en verwerkt.

De gebruiker of een andere door everyone.org gemachtigde persoon die gegevens aan de website van de onlinegezondheidsmarkt toevoegt, is verantwoordelijk voor de juistheid en betrouwbaarheid van de gegevens. De gebruiker is verplicht om alleen juiste gegevens te verstrekken op of via de online gezondheidsmarkt website of internetdiensten van everyone.org. Vanwege de doelstellingen van de diensten van everyone.org als hulpmiddel en informatiebron voor artsen, patiënten, zorgverleners en andere betrokkenen, is het niet toegestaan om fictieve of onjuiste gegevens via de diensten te verstrekken.

Vertrouwelijkheid

Gegevens die door de klant naar publiek toegankelijke delen van de website van de online gezondheidsgemeenschap worden gestuurd of die daar zullen worden geplaatst, bijvoorbeeld op een blog of forum, worden geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door deze gegevens te plaatsen of te versturen voor publicatie verleent u everyone.org het recht deze gegevens te gebruiken, publiceren, wijzigen, vertalen of verwijderen. Met betrekking tot alle gegevens, die u verstrekt, bent u ervan overtuigd dat u daartoe bevoegd bent en zo nodig de toestemming van andere betrokkenen hebt verkregen, en vrijwaart u everyone.org of haar gebruikers tegen alle aanspraken van derden in dit verband.

Gegevens die de klant aan everyone.org verstrekt met betrekking tot aanvragen worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt om een bestelling te verwerken.

Disclaimer met betrekking tot gegevens

Noch everyone.org, noch haar filialen, noch enige partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van deze online gezondheidsmarkt website zal aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of kosten van welke aard dan ook, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins voortvloeiend uit het vertrouwen op informatie in deze diensten, toegang tot, gebruik van, of het onvermogen om deze diensten te gebruiken, of enige fouten of weglatingen in de inhoud. Deze beperking omvat alle verliezen, schade of kosten veroorzaakt door virussen die uw computerapparatuur, software of gegevens infecteren.

Het gebruik van de diensten en de door de gebruiker gegenereerde gegevens die via de website beschikbaar worden gesteld, is op eigen risico van de gebruiker. everyone.org kan naar eigen goeddunken op elk moment gegevens toevoegen, wijzigen of verwijderen. everyone.org zal alle redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige en bijgewerkte informatie in zijn diensten op te nemen. Klanten begrijpen dat everyone.org ook afhankelijk is van de expertise van anderen om accurate en up-to-date informatie te kunnen presenteren. everyone.org geeft geen garanties, toezeggingen of verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot de nauwkeurigheid, gangbaarheid, kwaliteit, volledigheid of geschiktheid voor het doel. everyone.org wijst alle garanties, expliciet of impliciet, af voor zover toegestaan door de wet.

Websites en links van derden

De diensten kunnen links of verwijzingen bevatten naar andere websites die door derden worden onderhouden en waarover everyone.org geen controle heeft. Dergelijke links worden louter gemakshalve aangeboden. Evenzo kunnen de diensten toegankelijk zijn via links van derden waarover everyone.org geen controle heeft. everyone.org geeft geen garanties, toezeggingen of verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot de nauwkeurigheid, gangbaarheid, kwaliteit, volledigheid of geschiktheid voor het doel van enige informatie op dergelijke websites en zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enig verlies, schade of kosten van welke aard dan ook die voortvloeien uit dergelijke informatie. Het opnemen van een link van een derde partij impliceert geen goedkeuring of aanbeveling door everyone.org.

Rechten

Alle rechten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten, op de inhoud van de diensten van everyone.org berusten bij everyone.org en de aan haar gelieerde ondernemingen, voor zover deze rechten niet berusten bij derden wier materiaal beschikbaar is gesteld via de internetdiensten en de website van de online gezondheidsmarkt. everyone.org behoudt zich het auteursrecht voor op de inhoud van de internetdiensten en de website van de online gezondheidsmarkt.

Gebruiker erkent de rechten van everyone.org en haar leveranciers op de inhoud van de internetdiensten en de website van de online gezondheidsmarkt, alsmede de daarvan afgeleide gegevens, ongeacht of deze inhoud of gegevens (mede) het product zijn van bewerking door iemand anders dan everyone.org of haar leveranciers, waaronder de gebruiker.

Tenzij hierboven uitdrukkelijk toegestaan, mag u geen informatie, tekst of documenten op deze website of een deel ervan kopiëren, weergeven, downloaden, verspreiden, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of opnieuw verzenden in een elektronisch medium of op papier, of er een afgeleid werk van maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van everyone.org. Bovendien zijn de naam en het logo van everyone.org geregistreerde handelsmerken, en mogen niet worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van everyone.org.

Aankoop van producten en contract

Bij aankoop van producten via everyone.org zijn de algemene voorwaarden van everyone.org van toepassing. everyone.org is houder van een vergunning voor de groothandel in farmaceutische producten, geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nummer 16258 G; alsmede van een vergunning voor onafhankelijke tussenpersonen, nummer: 6730 BEM.

De koopovereenkomst wordt gesloten tussen de klant (koper) en de respectievelijke partner (verkoper) die het best het gevraagde product kan leveren, vertegenwoordigd door everyone.org. De verkoper is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kwaliteit van de producten en de correcte levering. everyone.org is de contactpersoon voor de koper.

Alle aanbiedingen van everyone.org zijn vrijblijvend en niet-bindend, tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk als bindend zijn omschreven.

Nadat klanten een offerte hebben aangevraagd bij de klantendienst, krijgen ze een offerte voor het specifieke contract. Zodra de klant de offerte aanvaardt via e-mail of via telefoon naar de klantendienst is er een wettelijk bindend contract tot stand gekomen tussen everyone.org en de klant. everyone.org bevestigt de aankoop met een orderbevestiging. Vanaf dit moment is het voor de klant niet meer mogelijk om zich terug te trekken uit het contract. De klant is verplicht de betaling uit te voeren en everyone.org te voorzien van de relevante documenten zoals voorschrift en noodzakelijke invoerdocumenten, indien van toepassing.

Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verwerkt, en wordt een factuur naar de Klant gestuurd.

In sommige gevallen heeft de Klant de mogelijkheid om een niet-terugbetaalbaar voorschot van 10% van het orderbedrag te betalen in het geval dat specifieke acties moeten worden ondernomen om een bestelling tijdig te verwerken en te leveren. Deze aanbetaling is ter vergoeding van de kosten die door de Klantenservice en de Sourcing Teams worden gemaakt om een geneesmiddel op tijd te leveren. Het Customer Support Team zal u informeren of deze optie in elk geval nodig is. Houdt u er rekening mee dat dit geen garantie is dat het product kan worden gesourced. Alleen in het geval dat de 10% aanbetaling en de aankoopprijs betaald zijn en everyone.org niet in staat is het product te vinden, zal de aankoopprijs terugbetaald worden.

Zodra de bestelling is verwerkt, zal het product worden aangeschaft. everyone.org is verantwoordelijk en aansprakelijk om het echte product in de juiste en wettelijk vereiste staat aan te schaffen en beschikbaar te maken voor verzending en export (buiten de EU). Als geregistreerd groothandelaar-distributeur verbindt everyone.org zich ertoe de Goede Distributiepraktijk te volgen.

De invoer moet plaatsvinden vanuit het land zelf en valt onder de verantwoordelijkheid van de koper. everyone.org ondersteunt echter bij het verkrijgen van de juiste kennis en documentatie om een legale invoer te verwerken.

everyone.org aanvaardt geen enkele verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot de naleving van de wet- en regelgeving zodra het risico van de producten is overgegaan op de klant (na uitvoer en aankomst van het product aan de grens, voor de douane). Indien de Klant zijn plichten voortvloeiend uit deze bepaling niet nakomt, zal everyone.org geen vergoeding betalen voor daaruit voortvloeiend letsel, verlies of schade, noch voor het opnieuw verzenden van een ander product. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de Klant, aanvaardt everyone.org geen aansprakelijkheid voor het afdanken, verlies, inbeslagname, vernietiging of beschadiging van de producten als gevolg van invoercontroles, gebrek aan goedkeuringen, inspecties, douanerechten of andere omstandigheden die verband houden met de invoer van de producten naar een land buiten de Europese Unie.

Prijzen

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de prijs van een door everyone.org te leveren product de meest recente prijs van een dergelijk product zoals gepubliceerd door everyone.org in euro. De op de website gepubliceerde prijzen zijn exclusief administratiekosten (patiëntentarief genoemd) en logistieke kosten zoals verzending en exclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde (of gelijkwaardige lokale en nationale belastingen) en andere overheidsheffingen. In het geval van verzendingen buiten de Europese Unie zijn de prijzen, tenzij anders vermeld, exclusief douanerechten en heffingen en eventuele andere overheidsheffingen. De klant is verplicht de betaling te verrichten binnen 14 dagen na aanvaarding van het aanbod.

Leveringstijden

De leveringstermijnen zijn afhankelijk van het gevraagde geneesmiddel. everyone.org maakt een schatting van de leveringstermijn die niet bindend is omdat de duur van de invoer niet onder de invloed van everyone.org valt. everyone.org doet alles wat nodig is om de invoer te ondersteunen. Mocht de sourcing tijd de schatting verlengen dan zal de patiënt hiervan op de hoogte worden gebracht. everyone.org garandeert geen levertijd omdat de sourcing tijd buiten de verantwoordelijkheid van everyone.org ligt. Everyone.org doet echter al het nodige om een snelle sourcing en levering te verzekeren.

Claims en retournering van producten

everyone.org neemt geen producten terug aangezien elke aankoop door een klant gebeurt op basis van individuele persoonlijke invoer. Dat betekent dat elk medicijn dat wordt gekocht, specifiek wordt toegewezen aan een specifieke patiënt. Daarom is het everyone.org wettelijk niet toegestaan om medicijnen terug te nemen.

Indien claims voortvloeien uit gebreken dient everyone.org hiervan onmiddellijk na ontdekking schriftelijk in kennis te worden gesteld. Dit kan gebeuren aan [email protected] of via onze Customer Support e-mail. Indien het defect aan de verpakking kan worden vastgesteld, dient de kennisgeving binnen 4 werkdagen plaats te vinden.

Voorwaarden ten aanzien van de leverancier

Eens dat everyone.org een bestelling verwerkt die geplaatst werd door zijn klant, betrekt everyone.org het product bij één van zijn partner leveranciers. De leverancier is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de authenticiteit, de echtheid en de juiste kwaliteit van het product. Indien de verantwoordelijkheid van de partner ook de verzending van het product omvat, is hij ook aansprakelijk voor de verzending in de juiste staat van het product. De partner zal everyone.org vrijwaren en schadeloos stellen voor alle claims aangaande (vermeende) defecte producten of kwaliteitsklachten.

Wijziging en doorverwijzing

everyone.org behoudt zich het recht voor om gegevens op de website van de online gezondheidsgemeenschap te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verwijzing naar producten, diensten, processen, andere gegevens, handelsnamen, handelsmerken, fabrikanten, leveranciers, of andere benamingen, impliceert geen expliciete of impliciete goedkeuring, ondersteuning of aanbeveling daarvan door everyone.org.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden alsmede op alle rechtsvorderingen of aangelegenheden in verband met het gebruik van de website of internetdiensten van everyone.org is Haags recht van toepassing. De Haagse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over geschillen die in verband met deze website ontstaan.

Beëindiging van het gebruik

Niettegenstaande het bepaalde in deze voorwaarden behoudt everyone.org zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, de toekomstige toegang van de gebruiker tot en het toekomstige gebruik van de website of diensten te blokkeren of te verhinderen.

US 0